Sisältöjä opettajille

Kehitämme sovelluksia ja materiaaleja yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa!

Hanke järjestää sarjan osallistavia tekoälyyn liittyviä yhteissuunnitteluprojekteja ja käytännön harjoituksia opettajiksi opiskeleville sekä esi- ja perusopetuksen opettajille ja oppilaille. Käytännössä hankkeessa osallistetaan  90 opettajaa ja opettajaopiskelijaa  sekä 360 koululaista esi- ja perusopetuksessa. 

Jotta oppijat saadaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan omia tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvia ratkaisujaan, käytämme ikäkaudelle sopivia työkaluja, ja erityisesti hankkeessa kehitettyjä oppimisvälineitä ja -materiaaleja.

Tavoitteena on saada oppijat, opettajat ja opettajaksi opiskelevat ymmärtämään tekoälyyn/koneoppimiseen (AI/ML) liittyviä turvallisuuskysymyksiä sekä teknologioita ja malleja kokeilujen ja keksimisen kautta.

Kehitämme tekoälyn opetuskäyttöä tukevia sovelluksia

Kehitämme ja tarjoamme käyttöösi helppokäyttöisiä sovelluksia, joissa keskitytään erityisesti tekoälyn ja kyberturvallisuuden väliseen vuorovaikutukseen.

Näiden avulla voidaan tukea kouluopetuksen lisäksi lasten ja perheiden itseopiskelua. 

Arvioimme kehittämiemme opetusvälineiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta kyberturvallisuuteen sekä disinformaation, ennakkoluulojen ja stereotypioiden torjuntaan.

Jotta saavutetamme mahdollisimman laajan vaikuttavuuden suunnittelemme sovellukset
skaalautuviksi (toimivat kaikissa laitteissa) ja helposti käyttöön otettaviksi

GenAI opetettava kone

Opetettava kone on havainnollinen sovellus, jonka avulla on helppo itse toteuttaa yksinkertainen tekoälysovellus.

Sen käyttö ei edellytä mitään esitietoja – riittää seurata suoraviivaisia ohjeita.

Sovellus soveltuu kaikenikäisille ja se on suunniteltu erityisesti lapsia ja nuoria silmälläpitäen.

Somekone

Olemme kehittämässä parhaillaan uutta sovellusta, joka on sosiaalisen median simulaattori.

Sen ennakkoversio on jo toiminnassa osoitteessa: https://somekone.generation-ai-stn.fi

Kehitämme opetus- ja oppimateriaaleja

Kehitämme ja tarjoamme helppokäyttöisiä opetus- ja oppimateriaaleja, joissa keskitytään erityisesti tekoälyn ja kyberturvallisuuden väliseen vuorovaikutukseen.

Näiden avulla voidaan tukea kouluopetuksen lisäksi myös lasten ja heidän perheidensä itseopiskelua. 

Jotta saavutetaamme mahdollisimman laajan vaikuttavuuden oppimiskokonaisuudet ja opetustyökalut suunnitellaan skaalautuviksi ja helposti käyttöön otettaviksi.

Opetettavan koneen materiaalit on julkaistu

Olemme saaneet valmiiksi “otetaan tekoäly haltuun yhdessä” materiaalipaketin.

Se löytyy alla olevan painikkeen takaa ja osoitteesta: https://www.generation-ai-stn.fi/materiaalit

Julkaisemme lasten oikeuksia ja aikuisten velvollisuuksia käsitteleviä oppaita ja suosituksia

Hanke lisää lasten oikeuksia (Convention on the Rights of the Child – CRC) koskevaa tutkimusta tekoälyn alalla. Teemme opettajille ja huoltajille oppaita ja suosituksia hankkeen aikana.

Tutkimuksessa problematisoidaan oikeusdogmaattisen tutkimuksen avulla tietoviranomaisen oikeudellisia vaatimuksia ja yksilöidään tekoälyn riskejä lasten oikeuksille suojelun ja osallistumisen näkökulmasta. Oikeudellista kehystä verrataan oppijoiden asenteisiin ja käsityksiin heidän dataan ja algoritmiseen manipulointiin liittyvistä oikeuksistaan. 

Toisella kolmivuotiskaudella hanke tuottaa suosituksia hallitukselle, huoltajille, opettajankouluttajille ja kasvattajille (esim. kouluille) siitä, miten ne voivat täyttää tekoälyä ja lasten oikeuksia koskevat velvoitteensa (liittyen esim. erityisiin tekoälyn läpinäkyvyyttä koskeviin vaatimuksiin, lasten tiedonhallintaan ja lasten verkossa profilointiin liittyviin ongelmiin).

Hankkeessa tutkitaan oikeudellisia käsitteitä, jotka koskevat lasten suostumusta ja päätöksentekokykyä tekoälypohjaisissa järjestelmissä. Siinä analysoidaan lasten (oikeuksien haltijoiden) suostumuksen lainsäädännöllisiä ikärajoja ja osoitetaan nuorempien lasten huoltajien vastuu suostumuksen antamisesta ja siirtämisestä kouluille.

Hankkeessa tarkastellaan kriittisesti lasten suostumusta koskevia oikeudellisia normeja, erityisesti tietosuoja-asetukseen liittyen. Siinä tarkastellaan myös päätöksenteon edellytyksiä tekoälyyn perustuvissa opetus- ja oppimistyökaluissa kuten sitä, millaista AI/ML:ää koulut voivat opetuksessa soveltaa lapsen suostumuksella, vanhempien luvalla ja koulun opetusmandaatilla.

OPAS: Henkilötietojen käsittely alakoulussa

Digitalisoituva perusopetus nostaa myös tietosuojaan liittyvät kysymykset keskeiseen asemaan.

Hankkeemme oikeustieteen asiantuntijat ovat laatineet asiasta oppaan opettajille ja rehtoreille.